Global Coherence Initiative: het wereldwijde coherentie initiatief

Global Coherence Initiative

Het Global Coherence Initiative (GCI) omvat een grote verscheidenheid aan wetenschappelijke gegevens om nieuwe inzichten te krijgen in de onderlinge verbondenheid tussen onze gezondheid, het gedrag van mensen en dieren en de magnetische activiteit van de zon en de aarde. De wetenschappelijke gemeenschap krijgt steeds beter grip op wat er energetisch op een diepere niveau plaatsvindt en hoe alles energetisch onderling met elkaar in verbinding staat.

We krijgen steeds meer begrip omtrent hoe magnetische velden die door de zon en de aarde worden gegenereerd, de menselijke gezondheid en het gedrag beïnvloeden – en waarom het belangrijk is om dit te weten.

Wetenschappelijke achtergrond Global Coherence Initiative

Het idee dat de magnetische straling van de aarde, de zon en andere planeten de menselijke gezondheid en het gedrag beïnvloeden en, op grotere schaal, sociale onrust en belangrijke wereldwijde gebeurtenissen kunnen veroorzaken, is al decennia lang een conclusie onder wetenschappers. Over hóé dit dan precies werkt, daarover wordt nog gegist. De studie naar deze onderlinge verbondenheid, die nog niet volledig is omarmd in de reguliere wetenschappelijke gemeenschap, staat nog in de kinderschoenen.

Global Coherence Initiative natuurrampen

Het wereldwijde coherentieonderzoek maakt gebruik van een multidisciplinaire benadering die de geowetenschappen en astrofysica omvat, evenals wetenschappelijke kennis uit studies bij mensen en dieren die in verband staan met sociale en mondiale gebeurtenissen. Het Global Coherence Initiative (GCI) maakt gebruik van het Global Coherence Monitoring System om een verscheidenheid aan gegevens en informatie te verzamelen over het magnetische veld van de aarde en hoe dit van invloed is op, maar ook wordt beïnvloed door menselijke emoties en gedragingen.

Wereldwijd coherentiebewakingssysteem (GCMS)

Het Global Coherence Monitoring System (GCMS), de wetenschappelijke component van GCI, maakt gebruik van de modernste detectietechnologie om veranderingen in het geomagnetische veld waar te nemen. Uiteindelijk zullen er ongeveer een dozijn sensorlocaties zijn in het wereldwijde netwerk van magnetometers van GCMS. Vanaf 2015 waren de volgende sensorlocaties dag en nacht actief op de volgende locaties:

  • Boulder Creek, Californië.
  • Hofuf, Saoedi-Arabië
  • Alberta, Canada
  • Baisogala, Litouwen
  • Northland-regio van Nieuw-Zeeland
  • Kwazulu Natal, Zuid-Afrika

Deze GCMS-sensoren bewaken continu de resonantiefrequenties in het magnetische veld van de aarde. Ze volgen veranderingen in geomagnetische activiteit, veroorzaakt door zonnestormen, veranderingen in zonnewindsnelheid, verstoring van de Schumann-resonantie (SR) en die van grote wereldwijde gebeurtenissen (denk aan 9/11, de uitbraak van covid) die een sterke emotionele lading hebben.

Het is algemeen bekend dat de resonantiefrequenties in de verschillende magnetische velden van de aarde rechtstreeks overlappen met die van het menselijk brein (denk aan onze hersengolven), het cardiovasculaire en autonome zenuwstelsel. Het is dan ook een logisch gevolg dat talrijke fysiologische frequenties bij mensen en globaal collectief gedrag niet alleen gesynchroniseerd zijn met zonne- en geomagnetische activiteit, maar dat verstoringen van beide zijden nadelige effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het gedrag. Wanneer het aardmagnetische veld wordt verstoord, kan dit slaapproblemen, mentale verwarring, plots optredend energiegebrek of andere klachten veroorzaken.

Het Global Coherence Monitoring System dient vooral om onderzoek te doen naar de mechanismen van hoe deze verschillende energievelden van invloed zijn op de menselijke fysiologische, mentale en emotionele processen, de gezondheid en het collectief gedrag. Daarnaast hopen de onderzoekers patronen en verbanden te ontdekken tussen veranderingen in het aardmagnetisch veld en natuurrampen zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en menselijke gebeurtenissen zoals sociale onrust en terroristische aanslagen.

Alle levende systemen verbonden via het aardmagnetisch veld

Voornaamste onderzoekvragen GCI

Het onderzoek dat het GCI uitvoert heeft tot doel om op de volgende wetenschappelijke vraagstukken antwoorden te vinden:

  • Worden de gezondheid van mens en dier, cognitieve functies, emoties en gedrag beïnvloed door zonne-, geomagnetische en andere aardmagnetische velden?
  • Is het aardmagnetische veld een drager van biologisch relevante informatie die alle levende systemen met elkaar verbindt?
  • In hoeverre is de mens van invloed op dit globale informatieveld?
  • In hoeverre beïnvloedt het collectief menselijk bewustzijn het wereldwijde informatieveld?

Op grond van de bovenstaande hypothesen en de data die ze hebben verkregen uit hun onderzoeken, hebben de onderzoekers inmiddels kunnen concluderen dat menselijke emoties en bewustzijn voortdurend in interactie staan met het aardmagnetisch veld en dat er sprake is van een feedbacklus.

Ze suggereren dat deze elektromagnetische energie niet-lokaal tussen mensen op een onbewust niveau wordt gecommuniceerd, waardoor in feite alle levende systemen met elkaar worden verbonden. Dit onzichtbare netwerk van bewustzijn en energie wordt ook wel ‘Het veld’ of ‘The Divine Matrix’ genoemd.

Deze magnetische velden werken als een soort van draaggolven voor informatie, die alle levende systemen – positief of negatief – binnen de veldomgeving en ons collectieve bewustzijn kunnen beïnvloeden.

Global Coherence Initiative: menselijke gedrag synchroniseert met zonne- en geomagnetische activiteit

Het Global Coherence Initiative begint beter en beter te doorgronden hoe we op een dieper niveau allemaal onderling verbonden zijn en hoe we elkaar beïnvloeden, maar ook hoe we wórden beïnvloed door de magnetische velden die worden opgewekt door de zon en de aarde. Elke cel in ons lichaam baadt in een externe en interne omgeving van fluctuerende onzichtbare magnetische krachten.

De menselijke fysiologische ritmes en gedragingen synchroniseren zich met zonne- en geomagnetische activiteit, dus fluctuaties in de magnetische velden van aarde en zon kunnen vrijwel elk circuit in menselijke en biologische systemen beïnvloeden. Logischerwijs kunnen verstoringen hiervan de menselijke gezondheid en het gedrag nadelig beïnvloeden. Bovendien lijken veranderingen in de intensiteit van geomagnetische activiteit en de Schumann resonantie de hersengolven en neuro-hormonale reacties te veranderen. Onze hersenen zijn een zeer gevoelig elektromagnetisch orgaan en zullen dus primair reageren op elektromagnetische golven.

Het is aangetoond dat veranderingen in het aardmagnetisch veld het hartritme van de mens kunnen beïnvloeden en ook veranderingen in de hersenactiviteit en het zenuwstelsel. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld atletische prestaties, geheugen en andere denktaken veranderen onder invloed van het geomagnetisch veld. Ook de synthese van voedingsstoffen in planten en algen verandert, alsmede het aantal gemelde verkeersovertredingen en ongevallen, mortaliteit door hartaanvallen en beroertes en het aantal gevallen van depressie en zelfmoord.

De aarde en ionosfeer genereren samen samenspel van frequenties die uiteenlopen van 0,01 hertz tot 300 hertz. Sommige van die frequenties resoneren met het aardmagnetisch veld, andere met die van de menselijke hersenen en het autonome zenuwstelsel. De onderzoekers geven aan dat we mogelijk nauwer verbonden zijn met het veld van de aarde dan we ooit hadden kunnen denken.

Vanuit de oudheid hebben veel culturen altijd geloofd dat hun collectieve gedrag veranderde onder invloed van de energie uit de kosmos. Deze overtuiging is waar gebleken. In de onderzoeken van het GCI komt naar voren dat toegenomen geweld, criminaliteit, sociale onrust, revoluties en frequentie van terroristische aanslagen in verband kunnen worden gebracht met de zonnecyclus en de daaruit voortvloeiende verstoringen in het aardmagnetisch veld.

Geschiedenis onderzoek Global Coherence Initiative

Het eerste wetenschappelijke bewijs voor de verbanden tussen veranderingen in het elektromagnetisch veld en maatschappelijke onrust, werd geleverd door Alexander Tchijevsky, een Russische wetenschapper die opmerkte dat er tijdens de piekperiodes van zonnevlekken zwaardere veldslagen plaatsvonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tchijevsky voerde vervolgens een grondige studie uit van de wereldwijde menselijke geschiedenis die teruggaat tot 1749 en vergeleek het optreden van belangrijke gebeurtenissen met het optreden van zonnecycli in dezelfde periode tot 1926. In de onderstaande tijdlijn zie je hoe zonnevlekken en belangrijke historische gebeurtenissen wel degelijk een relatie hebben. De data van het onderzoek zijn gebaseerd op gebeurtenissen in 72 landen samengesteld.

Alexander Tchijevsky

Aardmagnetische veld en de polen

De aarde heeft een sterk intern magnetisch veld dat lijkt te worden gegenereerd door de elektrische stromen in de vloeibare buitenste ijzeren kern, die op zijn beurt weer wordt aangedreven door interne warmtebronnen. Het aardmagnetische veld lijkt op dat van een staafmagneet of “dipoolveld” met een as die ongeveer 11,5 graden is gekanteld ten opzichte van de rotatieas. Dit betekent dus dat de magnetische polen zijn niet hetzelfde zijn als de geografische polen. De magnetische Noordpool ligt ergens in het uiterste noorden van de het Canadese territorium Nunavut.

Het was de wetenschapper Carl Friedrich Gauss die in 1835 de magnetische veldsterkte van de aarde voor het eerst mat en sindsdien is de sterkte met ongeveer 10% afgenomen. Ook de locaties van de magnetische polen verplaatsen zich elk jaar wel 55 kilometer.

Wat is de Schumann resonantie?

De Schumann resonantie geeft de wereldwijde elektromagnetische resonanties weer die plaatsvinden in de ruimte die wordt gevormd tussen het aardoppervlak en de ionosfeer. De Duitse natuurkundige Winfried Schumann beschreef deze resonanties voor het eerst in 1952. Elektromagnetische impulsen zoals die van bliksemflitsen wereldwijd vullen deze ruimte en wekken de Schumann resonanties op. De eerste nauwkeurige metingen van de Schumann-resonanties werden gedaan van 1960 tot 1963 en sindsdien is er een toenemende belangstelling voor wat deze resonanties voor invloed hebben op onder andere het menselijke bewustzijn, maar ook op een breed scala van andere vlakken.

De ionosfeer is een deel van de bovenste atmosfeer van de aarde en vormt een geleidende plasmalaag. De ionosfeer rond onze planeet is negatief geladen ten opzichte van het aardoppervlak, waardoor er een sterk elektrisch veld ontstaat tussen de aarde en de ionosfeer. Schumann-resonanties treden op omdat de ruimte tussen het aardoppervlak en de geleidende ionosfeer als een gesloten golfgeleider werkt. Deze golfgeleider werkt als een resonantieholte voor elektromagnetische golven.

Schumann-resonanties verschijnen als afzonderlijke pieken bij extreem lage frequenties vanaf ongeveer 7,8 hertz, wat wordt beschouwd als de fundamentele frequentie, ook wel de hartslag van de aarde genoemd.

De resonanties van deze elektrische signalen kunnen worden waargenomen rond 7,8, 14, 20, 26, 33, 39 en 45 hertz, met een dagelijkse variatie van ongeveer ± 0,5 hertz, die wordt veroorzaakt door de dagelijkse toename en afname van de ionisatie van de ionosfeer als gevolg van UV-straling van de zon (zie ook de live data).

De gelijkenis van de 7,8-hertz aardresonantie en de menselijke hersengolfpatronen werd snel ontdekt nadat de Schumann-resonanties voor het eerst waren gemeten. Talrijke onderzoeken uitgevoerd door het Halberg Chronobiology Center aan de Universiteit van Minnesota, samen met andere onderzoeken, hebben sindsdien aangetoond dat er belangrijke verbanden zijn tussen resonanties van zonne-, Schumann- en aardmagnetische veldlijnen en een breed scala aan gezondheids- en welzijnsfactoren voor mens en dier.

Wil je naar de resonanties van de aarde beluisteren? Dit audiobestand van drie minuten bestaat uit gegevens die zijn verzameld via de magnetische sensor van Global Coherence Initiative in Boulder Creek, VS. De resonanties zijn in frequentie opgeschoven naar een hoorbaar bereik. Ze werden ’s nachts opgenomen tijdens een periode van relatief rustige ionosferische activiteit.

Het Global Coherence Initiative veronderstelt dat veranderingen in de resonantiefrequenties van de aarde en de ionosfeer de functie van het menselijke autonome zenuwstelsel en de hersenen en cardiovasculaire systemen kunnen beïnvloeden. Tot voor kort was het niet haalbaar om deze hypothese wetenschappelijk te toetsen. Dit komt omdat er een gebrek is aan betrouwbare, continue metingen van ionosferische en gegevens over veldlijnresonantie en het onvermogen om langdurige monitoring van de fysiologische systemen van mensen uit te voeren, zoals monitoring van de hartslagvariabiliteit, die de activiteit van het autonome zenuwstelsel weerspiegelt.

Global Coherence Initiative meditatie

Alle levende systemen verbonden via het aardmagnetisch veld

De hierboven opgedane kennis over magnetische velden en de invloed hiervan op de omgeving, zijn echter ook in het klein bevestigd. Het HeartMath Institute en het Global Coherence Initiative hebben in laboratoriumonderzoek aangetoond dat het elektromagnetische veld dat door het hart van een persoon wordt gegenereerd, kan worden gedetecteerd door dieren in de buurt of door het zenuwstelsel van andere mensen.

Ook onderzoek dat werd uitgevoerd in het laboratorium van HeartMath heeft bijvoorbeeld de hypothese bevestigd dat wanneer een persoon in een staat van hartcoherentie verkeert, het hart een coherenter elektromagnetisch signaal uitstraalt naar de omgeving. Dit onderzoek heeft verder aangetoond dat wanneer we ons in deze coherente toestand bevinden, we gevoeliger zijn voor het detecteren van de informatie in de elektromagnetische velden die door anderen worden uitgestraald. Denk dan bijvoorbeeld aan hoe je kan aanvoelen dat iemand niet lekker in zijn vel zit.

Veelgestelde vragen

Wat is het Global Coherence Initiative?

Het Global Coherence Initiative (GCI) is een project dat is opgezet door het Institute of HeartMath (IHM), een non-profitorganisatie die zich richt op het bestuderen van het hart en emotionele intelligentie. Het GCI heeft tot doel het begrip van de rol van het menselijk hart in de wereldwijde samenhang en cohesie te vergroten, evenals de invloed van menselijke emoties op de aarde en het milieu.

Het GCI richt zich op het idee dat het menselijk hart een centrale rol speelt in het creëren van coherentie in het lichaam en dat deze coherentie niet alleen individuele gezondheidsvoordelen heeft, maar ook invloed kan hebben op de omgeving en het welzijn van de planeet. Het GCI verricht onderzoek naar de relatie tussen de elektromagnetische signalen die worden gegenereerd door het menselijk hart en hun invloed op de aarde en de biosfeer.

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies