Schumann Resonantie vandaag: invloed op hersengolven en gedrag

Schumann resonantie invloed gedrag hersengolven

De Schumann resonantie – ook wel “de hartslag van de aarde” – en onze hersengolven hebben een verrassende overeenkomst. De opereren beide op dezelfde frequenties. Nog verrassender is dat ze met elkaar interacteren. Wanneer de Schumann resonantie stijgt of piekt, heeft dat een directe invloed op onze hersenactiviteit en dus op ons gedrag.

In dit artikel probeer ik het onderwerp van deze subtiele energie op een toegankelijke manier te beschrijven.

Wat is de Schumann Resonantie frequentie?

Schumann resonanties zijn pieken in het ELF-deel (Extreem Lage Frequentie) van het elektromagnetisch spectrum, die in de aardatmosfeer voorkomen. Dit natuurlijke fenomeen van laagfrequente elektromagnetische golven manifesteert zich in de atmosfeer tussen het aardoppervlak en de ionosfeer die als een gesloten golfgeleider functioneert. De beperkte afmetingen van de aarde zorgen ervoor dat deze golfgeleider fungeert als een resonantieholte voor elektromagnetische golven in de ELF-band. De holte wordt van nature opgewekt door elektrische stromen in bliksem.

Schumann-resonanties zijn de belangrijkste achtergrond in het deel van het elektromagnetische spectrum van 3 Hz tot 60 Hz en verschijnen als duidelijke pieken bij extreem lage frequenties (ELF) rond 7,83 Hz, de fundamentele frequentie van de Schumann resonantie. De pieken die voorkomen zijn 14.3, 20.8, 27.3 and 33.8 Hz.

Deze frequenties vinden een overlap met de menselijke hersengolven – delta, theta, alfa, bèta, gamma – die verantwoordelijk zijn voor verschillende mentale toestanden en dus het menselijke gedrag. Het is te eenvoudig om deze overlap in frequencies ‘toevallig te noemen.

De ionosfeer van de aarde is in feite plasma van een lage temperatuur, een mengsel van elektrisch geladen ionen en elektronen. De elektromagnetische golven van de Schuman resonantie dwingen deze deeltjes om te trillen. Het gevolg is een vibrerend ionosferisch plasma dat een subtiele energiestroom uitzeldt dat de aarde beïnvloedt en alles op zijn oppervlak.

De staande golven van Schumann-resonantie worden gecreëerd door elektromagnetische golven die zich bewegen tussen het aardoppervlak en de ionosfeer. De ionosfeer reikt voorbij de stratosfeer tot aan de exosfeer. Wanneer de elektromagnetische golven het aardoppervlak bereiken, worden ze geabsorbeerd. Wanneer ze de ionosfeer bereiken, worden ze als door een spiegel weerkaatst. De geleidbaarheid van de ionosfeer maakt het een perfect reflecterend medium voor de elektromagnetische golven die er tegenaan “botsen”. Hoe hoger de frequentie van de elektromagnetische golven, hoe hoger de laag van de ionosfeer die ze weerkaatst naar het aardoppervlak.

Ook de activiteit van de zon lijkt van invloed te zijn op de Schumann resonantie. Hoewel overtuigend bewijs ontbreekt, achten steeds meer wetenschappers dat zonnevlammen van invloed zijn op de Schumann resonantie en dus op menselijk gedrag. Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat wetenschappelijke onderbouwingen deze theorie ondersteunen.

Tesla en Schumann: godfathers van de Schumann resonantie

Het fenomeen van elektromagnetische resonantie binnen de ionosfeer is vernoemd naar de natuurkundige wetenschapper Winfried Otto Schumann. Toch was er iemand die zich reeds voor Schumann bezighield met de frequenties van de aarde.

Het was Nikola Tesla die rond de eeuwwisseling (1900) al voorstelde dat de aarde zelf in een toestand van resonantie kon worden gebracht bij frequenties van onder 10 Hz. Hij suggereerde dat de energie aan de antipode van zijn zender in Colorado Springs zodanig werd gereflecteerd dat er staande golven ontstonden. De elektrische spanning liep daarbij zodanig op dat er kunstmatige bliksemschichten ontstonden. Helaas werden zijn observaties niet serieus genomen, totdat W.O. Schumann soortgelijke ontdekkingen deed in de jaren 50 van de vorige eeuw.

Schumann maakte een wiskundig model waarmee de frequenties van de resonantie in de ionosfeer konden worden voorspeld. Hij stelde dat de ruimte tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer (80 kilometer hoogte) een trilholte vormt, waarin staande golven op bepaalde resonantiefrequenties trillen. Hij onderzocht dit fenomeen, waarbij hij rekening hield met demping en beïnvloeding door bliksem, in een serie artikelen in de jaren 1952 tot 1957. Deze resonantiegolven kregen later de naam Schumann-resonantie en werden in 1960 experimenteel aangetoond.

Natuurlijke oorsprong Schumann resonantie

De Schumann resonantie zou niet kunnen bestaan zonder elektromagnetische golven, die de basis vormen van dit fenomeen. De belangrijkste bron van deze elektromagnetische straling is de bliksemactiviteit rond de aarde. Met gemiddeld miljarden onweersbuien wereldwijd per jaar, vinden er vrijwel elke seconde zo’n 40-50 bliksemontladingen plaats. Hierdoor ontstaat een spectrum van elektromagnetische golven de atmosfeer in worden gezonden. Deze golven van zeer lage frequenties zitten in het spectrum van tussen de 10 en1000 Hz. De hoogfrequente oscillaties van bereiken het spectrum in het KHz-gebied.

Met de snelheid van het licht bewegen deze golven zich onzichtbaar rond de aardbol. Omdat bliksemactiviteit niet hetzelfde is in alle delen van de wereld, varieert deze enigszins in verschillende regio’s van de planeet. Er zijn namelijk aanzienlijke verschillen in bliksemactiviteit boven Afrika, Zuid-Amerika en Azië.

Schumann Resonantie invloed hersengolven gedrag
Bron: NASA

Global Coherence Initiative

Het Global Coherence Initiative (GCI) is een wereldwijd initiatief van wetenschappers dat met een grote verscheidenheid aan wetenschappelijke gegevens inzichten wil verkrijgen in de onderlinge verbanden tussen onze gezondheid, het gedrag van mensen en dieren en de magnetische activiteit van de zon en de aarde.

Het Global Coherence Monitoring System (GCMS), de wetenschappelijke component van GCI, maakt gebruik van de modernste detectietechnologie, die met hypergevoelige sensoren veranderingen in het geomagnetische veld kan waarnemen.

Deze GCMS-sensoren meten continu de Schumann resonantie en andere frequenties in het magnetische veld van de aarde. Ze volgen veranderingen in geomagnetische activiteit, veroorzaakt door zonnestormen, veranderingen in zonnewindsnelheid, verstoring van de Schumann-resonantie (SR) en die van grote wereldwijde gebeurtenissen (denk aan 9/11, de uitbraak van corona) die een sterke emotionele lading hebben.

Schumann en hersengolven: wetenschappelijk onderzoek

Zoals beschreven hebben de frequenties van de Schumann resonantie grote gelijkenissen met de menselijke hersengolven. Ze functioneren beide binnen dezelfde bandbreedte. De menselijke hersengolven worden als volgt ingedeeld:

Naar de invloed van de resonantie op onze hersengolven en ons gedrag is uitvoerig onderzoek gedaan. Pobachenko et al.(r) onderzochten de patronen in Schumann resonantie (SR) en de EEG’s van een groep deelnemers gedurende zes weken en vonden dat tijdens de dagelijkse cyclus veranderingen in het EEG aanwezig waren, vergelijkbaar met variaties in de SR. De hoogste correlaties tussen de SR en hersenfrequenties traden op wanneer de magnetische activiteit werd verhoogd. Persinger et al. hebben de verbanden tussen beide frequenties ook uitvoerig bestudeerd en kwamen tot de conclusie dat de SR- en EEG-activiteit in grote mate met elkaar overeenkomen.(r,r)

De menselijke hersengolfactiviteit is van directe invloed op ons gedrag. Beta hersengolven houden verband met concentratie en alertheid, terwijl thetagolven van invloed zijn op onze creativiteit en suggestibiliteit. Deltagolven veroorzaken slaperigheid.

Zoals beschreven hebben de frequenties van de Schumann resonantie grote gelijkenissen met de menselijke hersengolven. Ze functioneren beide namelijk binnen dezelfde bandbreedte. De menselijke hersengolven worden als volgt ingedeeld:

wat zijn hersengolven frequenties

Zoals je ziet in de bovenstaande infographic zijn het met name de hogere hersengolffrequenties die een overlap hebben met de frequenties van de SR.

Hartritmevariabiliteit en de SR

Hartslagvariabiliteit (HRV), ofwel de meting van slag-tot-slagveranderingen in de hartslag, wordt gebruikt als een indicator van de functie en dynamiek van het autonome zenuwstelsel (ANS). Het onderzoek dat is uitgevoerd door HeartMath Institute in de VS, heeft ervoor gezorgd dat het gebruik van HRV aanzienlijk is toegenomen in onderzoek en klinische behandelingstoepassingen.

Aangezien de Schumann resonantie ook van invloed is op het autonome zenuwstelsel, ondervindt ook de HRV hier invloeden van. De interacties tussen autonome neurale activiteit, bloeddruk, ademhaling en controlecentra in de hersenen produceren ritmes op korte en langere termijn bij HRV-metingen.

Er zijn meerdere onderzoeken die een significante afname van HRV aantonen tijdens magnetische stormen. Dit wijst mogelijk op een mechanisme dat geomagnetische activiteit koppelt aan verhoogde stressgevoeligheid en kans op hartaandoeningen. (r,r,r)

Hoge pieken

Op 31 januari 2017 bereikte de Schumann resonantie voor het eerst in de geschiedenis frequenties van hoger dan 36 Hz. Deze extreme amplitude werd in eerste instantie door wetenschappers beschouwd als een anomalie beschouwd, maar sinds 2014 was de gemiddelde al opgelopen van de gebruikelijke 7,83 Hz naar ergens tussen de 15-25 Hz-niveaus. De enorme sprong van 7,83 Hz naar 36+ Hz is een groot probleem. Een vervijfvoudiging van de frequentie betekent voor vrijwel iedereen een overstimulatie van het brein en een gestrest zenuwstelsel.

Schumann resonantie metingen 2022: Great Awakening, het bewustzijn neemt toe

De onderlinge verwevenheid tussen het aardmagnetisch veld en het menselijk bewustzijn lijkt een soort Great Awakening te veroorzaken. De aanzet hiervoor werd in 2021 al gegeven, maar zal zich voortzetten in 2022. Een hogere frequentie lijkt een-op-een te betekenen dat we een hoger bewustzijn bereiken.

De tijden veranderen en de toenemende politieke, sociale, economische en persoonlijke spanningen lijken een climax te bereiken. Wanneer je om je heen kijkt lijkt dce mensheid te ontwaken en zich klaar te maken voor een spirituele trancendentie.

Leven wij in een tijd waarin de mens een spirituele ommezwaai maakt? De verhogingen in frequentie creëren toenames in bewustzijn, en een toename van ons bewustzijn betekent dat we meer gamma hersengolven aanmaken. Gamma hersengolven, die wel twee keer zo hoog kunnen zijn als hersengolven met een hoge bèta, vertegenwoordigen een opgewonden toestand in de hersenen. Ze creeeren een staat van superbewustzijn en stellen ons in staat om lief te hebben en te mededogen.

Terwijl de aarde en haar bevolking een metamorfose doormaken, lijkt het oude systeem langzaam af te brokkelen en plaats te maken voor een nieuwe samenleving, een samenleving waarin gelijkheid, liefde en mededogen de dienst uitmaken. Het lijkt de mooiste tijd om te leven en sommigen vergelijken het met de ineenstorting van het Romeinse rijk.

De toename van de frequentie in de Schumann resonantie betekent wellicht dat wij deel uitmaken van een grote switch en misschien staan ​​we aan de vooravond van een grote evolutionaire sprong.

Schumann resonantie vandaag [LIVE]

De Schumann resonantie van vandaag vind je op de website van het Space Monitoring centrum in Tomsk, Rusland. Wanneer je de weergave van de Schumann resonantie metingen van vandaag bekijkt, bestaat deze uit een blauwe achtergrond met groene, gele, oranje en soms zelfs rode of paarse vlekken die grote uitschieters weerspiegelen.  In de onderstaande video (Engels) wordt uitgelegd hoe je de data in de grafische weergave moet interpreteren.

Veelgestelde vragen

Wat is de Schumann-resonantie?

De Schumann-resonantie is een natuurlijk elektromagnetisch verschijnsel dat optreedt in de ionosfeer van de aarde. De ionosfeer is een laag van de aard-atmosfeer die zich ongeveer 60 tot 600 kilometer boven het aardoppervlak bevindt. Ze maakt deel uit van de bovenste deel van de atmosfeer en wordt geïoniseerd door zonnestraling. De ionosfeer is verantwoordelijk voor een reeks atmosferische verschijnselen, waaronder het noorderlicht, de voortplanting van radiogolven en de vorming van ionen- en elektronenwolken. De Schumann-resonantie werd in 1952 ontdekt door de Duitse natuurkundige W. O. Schumann en is naar hem genoemd. De Schumann-resonantie ontstaat door de elektrische ontladingen in de aardatmosfeer, met name blikseminslagen, die elektromagnetische golven met extreem lage frequenties (ELF) opwekken.

De Schumann-resonantie wordt gekenmerkt door een reeks frequenties in het bereik van 7,83 Hz tot 33 Hz, waarbij de fundamentele frequentie 7,83 Hz is. Deze frequenties worden beschouwd als onderdeel van de elektromagnetische straling van de aarde en worden ook wel de “hartslag” of “resonantiefrequentie” van de aarde genoemd.

Sommige wetenschappers zeggen dat de Schumann-resonantie invloed kan hebben op de gezondheid en het gedrag en welzijn van de mens, maar ook op die van andere levende organismen. Het frequentiebereik van de Schumann-resonantie overlapt namelijk het frequentiebereik van onze hersengolven en andere biologische processen.

 

Wat beïnvloedt de Schumann resonantie de mens?

Het menselijk brein is een biologisch orgaan, zacht, flexibel en aanpasbaar. Anderzijds zijn de hersenen relatief stabiel en coherent met een goed ontwikkelde intelligentie. Om intelligent denken in een zacht en adaptief orgaan, moet er een constant, wereldwijd beschikbaar synchronisatiesysteem zijn dat het brein voortdurend stabiliseert. Dat is de Schumann resonantie, de hartslag van de aarde.

De Schumann-resonantie werkt op dezelfde frequenties als het menselijk brein, doordat het resonerend wordt opgenomen door hersensystemen en de serotonine/melatonine-balans reguleert.

Heeft Schumann resonantie invloed op onze bloeddruk?

Ja, op dagen dat de Schumann Resonantie hoger is, stijgt ook de bloeddruk. Op dagen dat de Schumann Resonantie lager is, daalt de bloeddruk.(r)

Sommige studies suggereren dat blootstelling aan de Schumann-resonantie een gunstig effect kan hebben op de gezondheid en het welzijn van de mens. Blootstelling aan de Schumann resonantie kan een kalmerend effect hebben op het zenuwstelsel, en kan daarmee stress en gevoelens van angst helpen verminderen.

 

Gerelateerde berichten

Wij maken gebruik van cookies